00040-4PHP infoBoard V.7 Plus
พยาบาลกับการใช้ยา

....


Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข]
21/06/2011 - 13:09
ปัจจัยที่มีผลต่อยา
ชนิดของยา อาหาร เครื่องดื่ม
สภาพของผู้ป่วย เทคนิคการให้ยา
อาการและความรุนแรงของโรค การดื้อยา ภูมิต้านทาน
ตำแหน่งที่ยาไปออกฤทธิ์ สุขภาพร่างกายและจิตใจ
พยาธิสภาพของผู้ป่วย การแพ้ยา
หลักการเลือกใช้ยา
1.การใช้ยาให้ถูกกับโรค/อาการ ควรต้องวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ หรือสอบถามอาการผู้ป่วยให้ชัดเจน
2.การใช้ยาให้ถูกขนาด ต้องปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ตามขนาดยาที่กำหนด
3.การใช้ยาให้ถูกวิธีและถูกเวลา
4.ใช้ยาให้ถูกคน
5.ใช้ยาให้ครบระยะเวลา
6.ควรเลือกใช้ยาที่มีส่วนประกอบเป็นตัวยาเดี่ยวๆ
7.ตรวจสอบวันหมดอายุของยา
8.สังเกตว่ายาได้เสื่อมสภาพไปหรือไม่
9.กรณีจำเป็นต้องใช้ยาที่ต้องการเทคนิคพิเศษ ควรศึกษาวิธีใช้ และปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
ปัญหาการแพ้ยา
อาการทางผิวหนัง
-ผื่นแพ้ ลมพิษ พบในผู้แพ้ยากลุ่มเพนนิซิลิน
-Angioedema เกิดผื่นในชั้นผิวหนังส่วนลึก หรือในชั้นไขมัน บริเวณเปลือกตา ริมฝีปาก อวัยวะเพศ อาการบวมมาก และมีการขยายหลอดเลือด พบในผู้ป่วยแพ้ Ibrufen NSAIDs
-Steven Johnson syndromeb พบในผู้ป่วยแพ้ Sulfamethaxazole+trimethorprim
-Lyell"s syndrome มีอาการทางผิวหนังที่รุนแรงชนิดหนึ่ง มีตุ่มน้ำขนาดใหญ่ขึ้นทั่วตัวคล้ายถูกน้ำร้อนลวก ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ เลือดออกในทางเดินอาหาร มีรายงานพบในผู้ป่วยแพ้ Paracetamol
-Reye"s syndrome มีลักษณะเฉพาะ อาการนำ มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจ อาเจียน ง่วงซึม สมองบวม เลือดเป้นกรด fatty degenerationของตับและอวัยวะภายในพบน้อย มีรายงานการแพ้ยาAspirin
อาการทางระบบทางเดินอาหาร
-อาเจียน พบในการใช้ยา Tramadol
อาการเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ
-พบในการใช้ยาในกลุ่ม COX-2inhibitors เช่น Rofecoxib
อาการทางระบบทางเดินหายใจ
มีการหายใขขัด หายใจอึดอัด เช่นการแพ้ผลิตภัณฑ์ฆ่าแมลง
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร
ยาที่ใช้รักษาแผลเพ็บติก
1.ยาลดกรด(antacids) alumilk gel , sodamint, sodium bicarbonate และ sodium citrate
2.ยารับงับการหลั่งกรด cimetidine ranitidine Omeprazole
4.ยาป้องกันเยื่อบุ Cytotec
การใช้ยาปฏิชีวนะ
หลักการใช้ Antibiotic Therapy
1.ค้นหาเชื้อสาเหตุ
2.ประเมินการตอบสนองต่อชนิดยา =3วัน
3.อวัยวะที่ติดเชื้อ
4.ความปลอดภัยของยาและผลข้างเคียง
5.ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละบุคคล
6.ราคา
ประวัติการแพ้ยาต้องซักทุกครั้งทุกราย ///
เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าอุจจาระร่วง ให้ใช้ Ampicillin Amoxyได้
หลักปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา
1.ถูกยา...right medication
2.ถูกขนาด...right dose
3.ถูกคน...right person
4.ถูกวิถีทาง...right route
5.ถูกเวลา...right time
6.ถูกข้อบ่งใช้...right indication
7.ถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการ...right evidences
ขั้นตอนในการดำเนินการใช้ยา
- การสั่งยา
- กระบวนการคัดลอกคำสั่งยา
- การจ่ายยา
- การให้ยา/การบริหารยา
- การใช้ยาของผู้ป่วย
การบริหารจัดการระบบยา
1.การป้องกันการเกิด ความคลาดเคลื่อนทางยา(medication error)
-การดำเนินการจ่ายยาและการส่งมอบยามีการ double check ก่อนส่งมอบในแต่ละขั้นตอน
-เภสัชกรทบทวนรายการยาและdose ยาของผู้ป่วยก่อนส่งมอบยา ขนาดยา จำนวน ชื่อผู้ป่วย หากมีปัญหา ปรึกษาบุคลากรตามกระบวนการบริหารยา: แพทย์
2.ยาหมดอายุมีการตรวจเช็คเป็นประจำทุกเดือน
3.การเบิกยาสำรองไว้ที่หน่วยย่อยให้เบิกยาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
4.การเบิกใช้ยา high alert drug ต้องบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มส่งห้องยา
สรุป การใช้ยาอย่างมีคุณภาพ
1.บทบาทและขอบเขตของพยาบาลเกี่ยวกับการใช้ยา อาศัยความรู้และความเข้าใจหลักการใช้ยาอย่างความเข้าใจในหลักจริยศาสตร์ เพื่อบูรณาการในการจัดการเชิงระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย
2.การลดอุบัติการณ์ของการเกิดอันตรายจากการใช้ยา จำเป็นต้องอาศัยการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ในกรณีเกิดข้อผิดพลาด โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน วิเคราะห์สาเหตุและยุทธวิธีในการป้องกันข้อผิดพลาด
3.การใช้ยามีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาชีพ จึงควรดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์กับผู้รับบริการ


Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข] ลบ
21/06/2011 - 13:11

- แก้ไขล่าสุด
21/06/2011 - 13:11


 

หน้า : 1