00012-7PHP infoBoard V.7 Plus
สรุปการฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่

...
Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข]
21/09/2012 - 15:44
สรุปการฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่
ขั้นตอนการฝากครรภ์แนวใหม่
1.ซักประวัติเพื่อแบ่งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยงสูง ให้การดูแลแบบพื้นฐาน แนวใหม่
1.2 กลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือมีปัจจัยเสี่ยง ให้การดูแลแบบเดิมโดยหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการซักประวัติ ทางสูติกรรม การตั้งครรภ์ปัจจุบัน และสภาวะสุขภาพทั่วไป จำนวน18 ข้อ (รายละเอียดแนบท้าย)
2.ผู้รับบริการจะมาตามนัดจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มาครั้งแรก ในการฝากครรภ์ครั้งแรก (อายุครรภ์ < 12 สัปดาห์)
2.2 ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 18 - 20 สัปดาห์
2.3 ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 26 สัปดาห์
2.4 ครั้งที่ 4 อายุครรภ์ 32 สัปดาห์
2.5 ครั้งที่ 5 อายุครรภ์ 38 สัปดาห์
โดยในแต่ครั้งการฝากครรภ์จะมีกิจกรรม ดังรายละเอียดตาม Checklist การดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามองค์การอนามัยโลก
ในการฝากครรภ์แต่ละครั้งจะมีการซักประวัติตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 18 ข้อทุกครั้ง และหากหญิงตั้งครรภ์พบภาวะเสี่ยงในระยะการฝากครรภ์ใด ต้องดูแลตามเกณฑ์ภาวะเสี่ยง
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบพื้นฐานในการดูแลผู้ตั้งครรภ์ เบื้องต้น พบว่า ยังไม่มีการดำเนินการในการตรวจปัสสาวะโดยใช้ Multiple dipstick และการตรวจภายในเพื่อคัดกรองภาวะ asymptomatic vaginitis ซึ่งได้หารือกับผู้รับผิดชอบในทีม MCH ระดับจังหวัดแล้ว ได้ข้อสรุปว่า จะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือร่วมกับทีมรพ. แพร่ และเครือข่าย รพ. ชุมชนอื่นในจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการตรวจ Rh typing จะขออนุมัติและเริ่มดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2556


Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข] ลบ
21/09/2012 - 15:45

- แก้ไขล่าสุด
21/09/2012 - 15:45


 

หน้า : 1